Filip Plevač: Digitalizace vy...

Filip Plevač: Digitalizace vyžaduje nové kompetence

Filip působil 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Předtím zastával pozici generálního ředitele Koryna nábytek. Je absolventem VUT Brno fa strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University. Mezi jeho záliby patří rodina, cestování, vzdělávání a sport. Filip je členem představenstva SAMBA.

Filipe, účastníci SAMBA akcí tě znají jako respektovanou autoritu na Industry 4.0. Tomuto tématu se věnuješ víc než pět let. Jaké trendy a vývoj v následujících letech očekáváš?

Bude se více a více digitalizovat. Firmy, které začnou své podnikatelské činnosti převádět do datových modelů, budou získávat postupně výraznou konkurenční výhodu. Ty, které si začnou vytvářet digitální modely/dvojčata svého podnikání, začnou toto doporučovat a posléze vyžadovat od svých partnerů v dodavatelských řetězcích. Protože budou potřebovat mít digitalizované vstupy. Hodně se dnes mluví o automatizaci manuální práce, podle mne ale daleko větším trendem bude, a už se to postupně děje, automatizace administrativních činností. Dalším trendem bude práce s daty jako komoditou (dnes to můžeme vidět v IT světě, ale bude se to postupně přenášet i jinam), které se dnes říká „ropa 21.století“. Firmy si uvědomí, že se budou muset více či méně stát trošku „IT společnostmi“. Auto je dnes de facto jezdící software, o digitalizaci médií není třeba hovořit, atd.

Ve spolupráci se SAMBA jsi připravil již tři konference na téma Industry 4.0 a připravuješ včetně konferenci 6. a 7. března 2019 v Dolních Břežanech. Zároveň vedeš i menší fokusované workshopy. Jaké jsou hlavní přínosy pro účastníky?

Je to hlavně praktické seznámení s nástroji I4.0. U konferencí je hlavní přidanou hodnotou inspirace a široký přehled. U workshopů naopak individuální přístup, kdy na konkrétních modelech firem diskutujeme možnosti zlepšení a aplikace nástrojů I4.0. Celá disciplína digitalizace spočívá v tom, že je dnes k dispozici poměrně velké množství nástrojů pro firemní procesy a jejich dalších činnosti a pro každou firmu má smysl připravit individuální kombinaci těchto prvků s pohledem na její vlastní business. To znamená, že účastníci workshopů si můžou tyto věci vyzkoušet a společně hledáme místa, kde by se daly nástroje I4.0 aplikovat s přidanou hodnotou pro jejich podnikání a aktivity.

S rozvojem automatizace a robotizace se u firem setkáváme s čím dál větší potřebou vzdělávaní zaměstnanců. Jak tuto potřebu vnímáš ty?

Je to naprosto esenciální věc! Pokud společnosti budou přecházet čím dál více na automatizaci, robotizaci, digitalizaci procesů, tak platí, že všechny tyto činnosti připravují, realizují, udržují a optimalizují lidé. To znamená, že zaměstnanci těchto společností se musí vzdělávat a získávat tak nové kompetence. Ve chvíli, kdy zaměstnanec dělá manuální práci a najednou přijdou robotická pracoviště, společnost bude potřebovat někoho, kdo je dokáže spravovat a udržovat a v té vyšší úrovni potom rozvíjet a modifikovat.

Pokud máte variantní výrobu, budete potřebovat někoho, kdo roboty dokáže programovat. Když budete tvořit složitější celky, kde bude hned několik robotů a budou vznikat robotické linky, potřebujete další lidi, kteří dokáži integrovat procesy mezi sebou. Budou výraznější nároky na údržbu a na technologii, která tohle bude moci zapracovat do technologických postupů. Vyplývá z toho, že úkolů v rámci přicházejícího Průmyslu 4.0 je celá řada a platí, že lidské kompetence by měly být připraveny ve společnosti dříve, než sama začne prvky vyšší automatizace realizovat.

Můžeme prozradit, že SAMBA ve spolupráci s tebou připravuje inovativní manažerské vzdělávání reflektující aktuální požadavky ze strany zaměstnavatelů. Můžeš představit připravovaný studijní program MBA 4.0?

S postupující digitalizací procesů ve firmách přichází potřeba mít nové kompetence. To je dnes základní úskalí. Lidé by měli mít již dnes alespoň základní povědomí o programování, elementární informace o robotizaci, základní představu o tom, co může nabídnout 3D tisk, rozšířená virtuální realita, digitální dvojče atd. Tyto informace dnes na trhu vzdělávání téměř nejsou a mým odhadem je, že minimálně tisíce lidí a možná i více v České republice tyto informace budou v dohledné době velmi nutně potřebovat.

MBA 4.0 nabídne lidem, kteří již mají konkrétní praxi ve firmách a znají firemní procesy, možnost naučit se základy, resp. rozšířené základy několika oborů z oblasti Industry 4.0 a aplikovat kombinované schopnosti. Dneska je běžnou praxí, že dodavatelská společnost, která se připravuje implementovat konkrétní it nástroj, má velký problém získat kvalitní a promyšlené zadání. Ně že by firmy nevěděly, co přesně chtějí. Zpravidla mají problém své požadavky algoritmizovat tak, aby byly aplikovatelné v digitálním světě. Další náležitosti I4.0 je např. digitální dvojče výrobku, procesů a potažmo i celé společnosti a je důležité, aby management a pracovníci firem měli vůbec představu, co to znamená a jaké to může mít přínosy do budoucna.

V manažerském studijním programu MBA 4.0 bychom rádi vzdělávali manažery i střední managment, který má velmi dobré znalosti vnitřních procesů a zná core business svojí společnosti. Smyslem je generovat odborníky, kteří budou mít znalosti hned z několika oborů. Tak, aby byli schopni připravit rozumné zadání pro automatizaci a robotizaci, dokázali si vyzkoušet možnosti rozšířené i virtuální reality, byli schopni algoritmizovat různé úlohy, připravili projekty pro automatizaci administrativních procesů a jak se dá postupovat v dalších konkrétních oblastech. Absolvent programu MBA 4.0 bude mít znalosti a zkušenosti z 10 až 12 konkrétních projektů zaměřených ideálně na společnost, ve které působí.

Navíc, když si firma vzdělává své vlastní lidi, jejich loajalita je mnohém vyšší než u nakoupených odborníků z trhu.

Máš na čtenáře nějaký závěrečný apel?

Všechny z nás stále provází také to, že v současném podnikání, ale můžeme říci i světě, je potřeba se stále vzdělávat. S rychlostí změn kolem nás je tato potřeba stále rostoucí. Jednou školou, přednáškou, navštívenou konferencí dnes studium nekončí, čili je potřeba hledat stále nové motivace, inspirace a informace, které dokážeme pro své působení v kariéře, ve svých firmách používat. Což znamená přijmout vzdělání a studium jako celoživotní koncept. Držet prst na tepu inovací s pohledem do budoucna, být schopný je aplikovat do toho, co dělám ať už ve svém oddělení, ve své firmě nebo kdekoliv jinde spatřuji jako největší přidanou hodnotu a výzvu v jednom.

Sám jsem touto transformací procházel někdy před 15 lety a jsem rád, že na akcích SAMBY potkávám podobně laděné lidi.

Děkujeme za rozhovor!

Kontakt na Filipa:

Filip Plevač
plevac@smba.cz
tel. +420 608 002 660

otázky: Pavel Klein
foto: archiv Filipa Plevače

About Post Author

js